Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Zapytanie ofertowe

18 września 2018, autor: Łukasz Ziomek

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę :

a) pomiary wbudowane - tj.: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu – pomiary wspólne dla instalacji badawczej m.in. ciśnień i prędkości przepływu.

b) pomiary przenośne – tj.: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu -przenośne pomiary - m.in. przepływu, hałasu, umożliwiające pomiar w dowolnym miejscu instalacji , zasilane z akumulatorów

c) instalacje elektryczne – tj.: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu - kable ,szafki, zabezpieczenie i inne wyposażenie elektryczne układów sterowania

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR / wg. Umowy nr POIR.01.01.01-00-0685/16-00, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin Telefon:+48 94 348 60 40 e-mail: ekowodrol@ekowodrol.pl Adres strony internetowej: www.ekowodrol.pl NIP: 669-050-01-71 KRS: 0000097981

II. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego: a) pomiarów wbudowanych - tj.: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu – pomiary wspólne dla instalacji badawczej m.in. ciśnień i prędkości przepływu.

b) pomiarów przenośnych – tj.: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu -przenośne pomiary - m.in. przepływu, hałasu, umożliwiające pomiar w dowolnym miejscu instalacji , zasilane z akumulatorów

c) instalacji elektrycznej – tj. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu - kable ,szafki, zabezpieczenie i inne wyposażenie elektryczne układów sterowania

 1. Szczegółowe zestawienie pomiarów wbudowanych zestawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Szczegółowe zestawienie pomiarów przenośnych zestawiono w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 3. Szczegółowe zestawienie instalacji elektrycznej zestawiono w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni podpisania umowy i uiszczenia ewentualnej przedpłaty.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania o Cenę.

 2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

 3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty.

 4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisane i datowane przez oferenta.

 5. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

 6. Ofertę, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty, należy złożyć zszytą w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.

 7. Kopertę, opatrzoną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy należy opisać:

Oferta na dostawę pomiarów wbudowanych i/lub pomiarów przenośnych i/lub instalacji elektrycznej

Nie otwierać przed godz. 14:30 w dniu 14.09.2018r.

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Zamawiający dopuszcza dzielenie zamówienia na elementy pomiarów wbudowanych, pomiarów przenośnych i instalacji elektrycznej

V. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o szczegółowe zestawienie pomiarów wbudowanych, stanowiące załącznik nr 1, zestawienie pomiarów przenośnych, stanowiące załącznik nr 2 oraz instalacji elektrycznej, stanowiące załącznik nr 3.

 2. Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

 • dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego,

 • koszty przedłużonej gwarancji na przedmiot zamówienia tj. zgodnie z gwarancją producenta jednak nie krótszą niż 12 miesiące.

 1. Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę oddzielnie dla każdej części i łącznie dla całego zamówienia.

 2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

 3. Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą o podatku VAT i podatku akcyzowym.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta musi zostać dostarczona do siedziby zamawiającego do 14 września 2018 r. do godz. 14:30 przesyłką pocztową /kurierską lub osobiście do Sekretariatu.

 2. Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2018 r. o godz. 14:45 w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany niniejszą ofertą od upływu terminu otwarcia ofert przez 30 dni.

VIII. Opis kryteriów oceny ofert.

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 • Oferowana łączna cena brutto - 100% (max.100 pkt).

 • Max ilość punktów do uzyskania 100.

Kryterium 1 - oferowana łączna cena brutto za cały przedmiot zamówienia ujęty w załączniku nr 1. Sposób wyliczenia punktów:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert

WYNIK = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt.

Cena brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 100

 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ekowodrol.pl.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek oferty,

b) unieważnienia postępowania w sytuacjach, o których mowa w pkt. XI Zapytania

c) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

 1. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

X. Warunki zmiany umowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zawartej umowy wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron w następujących przypadkach:

a) wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, których strony nie mogły przywidzieć na etapie zawarcia umowy;

b) wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego ani oferenta;

c) wystąpienia siły wyższej;

d) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na poprawne wykonanie umowy;

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

XI. Warunki unieważnienia postępowania.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w poniższych okolicznościach:
 • Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy limit finansowy Zamawiającego.
 • Wystąpienie przesłanek, których wcześniej nie można było przewidzieć, niezgodnych z Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, z którego planuje się dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia.

  XII. Informacje dodatkowe.

 1. Pytania dotyczące postępowania, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres: EKOWODROL Spółka z o.o., 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13 lub elektronicznie: ekowodrol@ekowodrol.pl.

 2. Osoba do kontaktu - Wojciech Szadziul, tel. 94 348 60 64.

 3. Odpowiedzi na wskazane powyżej pytania zostaną udzielone w terminie 3 dni w tej samej formie, w której pytanie zostało zadane oraz zamieszczone na stronie zamawiającego.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 ze zm.).

 5. Niniejsze zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami, znajduje się także w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.ekowodrol.pl

 6. Złożona oferta w ramach niniejszego postępowania wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi.

 7. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

 8. Zamawiający umożliwia udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, jeśli zajdzie taka konieczność.

 9. Warunki płatności: przelew – 30 dni

 10. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOWODROL Spółka z o.o., 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13, adres e-mail: ekowodrol@ekowodrol.pl;

 • Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w EKOWODROL Spółka z o.o.: adres korespondencyjny: EKOWODROL Spółka z o.o., 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska 13 Jerzy.mlodzianowski@ekowodrol.pl, tel. 607280375

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa 1 szt. kontenera dla prototypu”;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

 • Protokół wyboru oferty - pom.wbud.przen.inst.elektr..pdf
  (931 KB) pobierz
 • Formularz oferty - pom_wbud_przenos_inst_elektr.docx
  (118 KB) pobierz
 • Zawiadomienie zmiana terminu pom.wbud_przenos_inst_elektr.pdf
  (428 KB) pobierz
 • Zap_ofert_pom_wbud_przenos_inst_elektr.pdf
  (2930 KB) pobierz
 • Zał nr 3 Instalacje elektryczne.doc
  (130 KB) pobierz
 • Zał nr 2 Specyfikacja pomiary przenośne.doc
  (134 KB) pobierz
 • Zał nr 1 Specyfikacja pomiary wbudowane.doc
  (133 KB) pobierz

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij